Winkelwagen

View your shopping cart.

Printed Brochure*

Download onze brochure

you want a brochure 2015?
Download PDF!

 

Verkoopsvoorwaarden

 

Iedere bestelling houdt automatisch volledige aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van onze hieronder vermelde algemene verkoopsvoorwaarden, iedere door ons uitgevoerde bestelling zal als met deze voorwaarden overeenstemmend worden beschouwd.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Onze verzendingen geschieden AF FABRIEK

De goederen worden steeds op risico van de geadresseerde verzonden welke ook de wijze van vervoer en de leveringsvoorwaarden mogen zijn. De  expediteur wordt door ons gekozen. Onze verantwoordelijkheid houdt op, zodra de goederen onze magazijnen verlaten hebben, zodat dus van dat ogenblik af alleen de expediteurs verantwoordelijk zijn voor de schade die de goederen onderweg zouden kunnen ondergaan. De goederen blijven helemaal onze eigendom tot na de volledige betaling van de erop betrekking hebbende factuur.

Iedere klacht betreffende ontbrekende goederen, beschadiging ervan of om eender welke reden dient, om ontvankelijk te zijn, binnen een termijn van ten hoogste acht dagen per aangetekende zending, na ontvangst van de goederen te worden ingediend. Geen enkele terugzending van goederen, om welke reden dan ook, is toegelaten zonder onze schriftelijke instemming. Terugzendingkosten vallen steeds ten laste van de klant.

Ingeval bij de levering vertraging ontstaat, kunnen wij hiervoor geenszins verantwoordelijk worden gesteld; ook behouden wij ons het recht voor tot gedeeltelijke leveringen van de bestelde artikelen. In geen geval mag de klant deze vertraging als voorwendsel inroepen om de door hem bestelde goederen te weigeren, tenzij op de bestelbon uitdrukkelijk een einddatum voor de levering staat vermeld.

De levering van de bestelling kan aan een klant worden geweigerd of worden opgeschort, indien wij van oordeel zijn dat het debetsaldo van bedoelde klant reeds te hoog is.

De klant verbindt er zich formeel toe, de op onze facturen ev. aangeduide verplichte verkoopprijzen zonder enige afwijking in acht te nemen.

De overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten te Gent. Het toepasselijk recht is het Belgisch recht.

Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Gent/Belgiƫ.

Het bovenvermelde staat onder voorbehoud van wijzigingen.